GRUNN TIL Å SMILE: Et fradrag på noen tusen kroner bør du ikke takke nei til.
Foto: Colourbox

Jakten på fradragene

Finnes det et fradrag for deg? Du kan få fradrag for å ha bankboks, for VPS-gebyr, for å refinansiere lånet og for en rekke andre ting. Les vår fradragsguide her.

Advokathjelp (post 3.3.7)

Utgifter til advokat er kun fradragsberettiget dersom utgiften er pådratt for å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt. Er utgiften relatert til lønnsinntekt inngår fradraget i minstefradraget, alternativt i post 3.2.2.

Aksjehandel (post 3.3.7)

Har du utgifter til PC, bredbånd, telefon, tidsskrifter eller annet i forbindelse med aksjehandel eller annen aktivitet som gir deg skattepliktig inntekt, kan dette være fradragsberettiget. Husk at mye av dette også kan brukes privat, så ofte kan du ikke trekke fra hele kostnaden. Gjør et anslag, og forklar og spesifiser overfor skattekontoret i selvangivelsen. Forslag til tekst finner du på skatt.no.

Alternativt fordelingsfradrag

Har du jobbet i utlandet, kan du ha krav på alternativt fordelingsfradrag i skatten. Har du lønnsinntekt fra utlandet kan du ha krav på fradrag dersom vilkårene etter den såkalte ettårsregelen er oppfylt, eller dersom du har jobbet i et land vi har unntaksskatteavtale med. Fradraget er en forholdsmessig nedsettelse av skatten i Norge med den delen av skatten som skyldes utenlandsinntekten. Fyll ut RF-1150.

Arbeidsreise (post 3.2.8)

Fradrag for reiser til og fra jobb. Du multipliserer antall kilometer med en sats på 1,50 kroner. Overstiger antall kilometer 35.000 i løpet av et år, bruker du 0,70 kroner per kilometer på overskytende. Du må trekke fra et bunnbeløp på 13.700 kroner som ikke er fradragsberettiget.

Bankboks (post 3.3.7)

Utgifter til bankboks er fradragsberettiget dersom du oppbevarer inntektsgivende verdipapirer der.

Begravelse (Arvemelding)

Utgifter etter et dødsfall, for eksempel begravelsesutgifter, gis det fradrag for i arveavgiftsgrunnlaget, og fradraget føres i arvemeldingen.

Besøksreiser (post 3.2.9)

Utgifter til reise til og fra hjemsted er fradragsberettiget hvis du skattemessig anses som pendler, se Pendlerfradrag og Arbeidsreise. Bruker du bil gis det fradrag for bom- og fergeutgifter hvis utgiftene overstiger 3.300 kroner.

Bompenger (post 3.2.8)

Kun fradragsrett dersom bilbruk til og fra jobb fører til minst to timer kortere reise- og ventetid regnet under ett for hver gang du reiser hjemmefra til du kommer hjem igjen, sammenlignet med bruk av kollektivtransport. For å få fradrag må samlede utgifter til bom og ferge overstige 3.300 kroner per år. Er vilkårene oppfylt får du fradrag for de samlede utgifter.

Boligselskap (post 3.3.4)

Fradragsberettigede kostnader som andelseier i borettslag eller sameier i boligsameie blir som regel innrapportert fra laget/sameiet, og kommer forhåndsutfylt på selvangivelsen.

BSU - Boligsparing for ungdom (skatteoppgjøret)

Sjekk at du har fått med BSU-fradrag i skatteberegningen dersom du har satt inn penger på BSU-kontoen i løpet av året. Fradraget er på inntil 4.000 kroner direkte i skatten. Hvor stort fradrag du får på din BSU-sparing avhenger av hvor mye du har spart i løpet av året: 20 prosent av sparebeløpet (maks 20.000 kroner).

Fagforeningskontingent (post 3.2.11)

Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil 3.660 kroner. Ofte vil fradraget være forhåndsutfylt på selvangivelsen. Fradrag kan ikke kreves av pensjonister som fortsatt står i fagforeningen etter at de har sluttet å jobbe.

Faglitteratur (post 3.2.2)

Utgifter til faglitteratur i tilknytning til din jobb inngår i minstefradraget, så dette er kun aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter istedenfor.

Faktiske utgifter (post 3.2.2)

Her fører du fradrag for faktiske utgifter til erverv, sikring eller vedlikehold av skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt (kommer i stedet for minstefradrag). Lag et vedlegg hvor du spesifiserer utgiftene du krever fradratt. Dette kan være advokatutgifter, hjemmekontor, fagbøker, arbeidsklær og liknende. Husk å stryke minstefradraget.

Ferge (post 3.2.8)

Se «Bompenger» - de samme regler gjelder.

Flyttekostnader (post 3.2.2)

Dette er et fradrag for deg som har måttet flytte på grunn av arbeidet. Beløpet inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Foreldrefradrag (post 3.2.10)

Dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år, for eksempel SFO eller barnehage kan trekkes fra. Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn. Det er uten betydning hvordan kostnadene fordeler seg mellom barna eller om det for ett eller flere av barna ikke er pådratt kostnader. Har du eksempelvis to barn i den aktuelle aldersgruppen kan det gis fradrag for kostnader på 40.000 kroner selv om hele beløpet gjelder pass og stell av bare ett av barna.

Gaver (post 3.3.7)

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettigede med inntil 12.000 kroner. Gaven til den enkelte mottaker må være på minst 500 kroner i året. Den må være innberettet til Skattedirektoratet, og vil stå oppført på den forhåndsutfylte selvangivelsen. Nytt for året er at også organisasjoner med sete i EØS-området kan godkjennes under gavefradragsordningen. Det er også fradrag for gaver til forskning. For gaver over 10.000 kroner kan ikke fradraget overstige 10 prosent av netto inntekt.

Hjemmekontor (post 3.2.2)

Dette er et fradrag for deg som har et rom hjemme som er i eksklusiv bruk i jobb for arbeidsgiver. Fradraget settes sjablongmessig til 1.600 kroner året, eller alternativt de faktiske utgifter til strøm, og utgifter til boligen som kan tilordnes dette rommet. Fradraget inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver!

Kreditfradrag

Har du inntekt fra utlandet, for eksempel utbytte fra utenlandsk selskap, renteinntekt i utenlandsk bank, eller lønn/pensjon fra utlandet, og du har betalt skatt i utlandet, kan du ha krav på kreditfradrag i Norge for skatten du har betalt. Fyll ut skjemaet RF-1147. Har du lønn fra utlandet og alternativt fordelingsfradrag er et alternativ, vil det lønne seg.

Lån i arbeidsforhold (post 3.3.1)

Har du lån fra arbeidsgiver, og har betalt renter - eller er skattlagt for rentefordelen, husk på å kreve rentefradrag.

Minstefradrag (post 3.2.1)

Dette er et sjablongmessig fradrag som gis automatisk i lønnsinntekt og pensjonsinntekt som kompensasjon for utgifter man har til å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig lønnseller pensjonsinntekt. Man kan kreve at faktiske utgifter dekkes i stedet, men for at det skal lønne seg må de faktiske utgiftene være høyere enn dette standard sjablongbeløpet. For lønnsmottakere er minstefradraget 36 prosent av brutto lønn (maks 72.800 kroner, og minimum 31.800 kroner med mindre lønnen er lavere enn 31.800 kroner), for pensjonister 26 prosent (maks 60.950 kroner). Se «Faktiske utgifter».

Pendlerfradrag (post 3.2.7/3.2.9)

Oppfyller du vilkårene for å være skattemessig pendler (du bor utenfor ditt hjem på grunn av ditt arbeid, og kravene til pendlerhyppighet og bolig er oppfylt), har du krav på pendlerfradrag hvis du ikke får dekket utgiftene skattefritt av arbeidsgiver. Har du ektefelle og/eller mindreårige barn på hjemstedet anses du automatisk for å være pendler når jobben krever at du har et sekundærhjem. Er du singel eller samboende, må flere vilkår være oppfylt: pendling minst hver 3. uke (unntak ved spesielt lang reise), samt at det stilles vilkår til størrelse og beskaffenhet av boligene dine. Se skatt.no for eksempel på hvordan du kan skrive et vedlegg til selvangivelsen når du krever pendlerfradrag.

Pensjonssparing (post 3.3.5 og 3.2.12)

Har du inngått avtale om egen pensjonsparing (IPS) skal fradragsberettiget innskudd eller premie være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.3.5. Maksimalt beløp er 15.000 kroner. Har du betalt en egenandel i pensjonsordningen på jobben (innskudds- eller foretakspensjon) skal fradragsberettiget beløp være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.2.12.

Personfradrag

Om du har fått riktig personfradrag avhenger av at du har blitt satt i riktig skatteklasse. Ektefeller med én inntekt og enslige forsørgere skal lignes i skatteklasse 2. Ektefeller med hver sin inntekt lignes i den skatteklasse som gir lavest samlet skatt, enten skatteklasse 2F eller skatteklasse 1E. Hvilken skatteklasse du er satt i finner du i selvangivelsen oppe til høyre for navnet ditt.

Rentefradrag (post 3.3.1)

Alle renter på gjeld som er betalt i løpet av året kan fradragsføres. Dette gjelder renter på både norsk og utenlandsk gjeld. Vær imidlertid klar over at rentefradraget begrenses dersom du har fast eiendom i et land med såkalt «unntaksskatteavtale». Husk at du kun kan få fradrag for renter du selv har betalt på din egen gjeld. Ektefeller kan, i motsetning til samboere, fritt fordele gjeld og gjeldsrenter mellom seg. Det er også viktig å huske at renter på private lån, lån hos arbeidsgiver eller utenlandske lån ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, disse opplysningene må du føre inn selv. Ved refinansiering av lån er utgifter til takst eller verdivurdering samt tinglysning av ny pantobligasjon fradragsberettiget. Du må selv føre opp beløpet i selvangivelsen.

Sjøfolk og fiskere (post 3.2.13 og 3.2.14)

Det gis et særskilt fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten. Sjømannsfradraget kan maksimalt utgjøre 80.000 kroner, mens fradraget for fiskere og fangstfolk maksimalt kan utgjøre 150.000 kroner.

Skatteklasse

Se «Personfradrag»

Skjermingsfradrag (skjema RF-1088/1059)

Har du utbytte fra norske eller utenlandske aksjer, pass på at skattepliktig beløp reduseres med skjermingsfradraget. Skjermingsfradrag forutsetter at du eide aksjene per 31.12.10. Fradraget fremgår av RF-1088 for aksjer du har i norske selskaper (og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs), men du må selv gjøre utregningen, og fylle inn beløpet i skjemaet RF-1059 dersom du har mottatt utbytte på aksjer i utenlandske selskaper.

Standardfradrag (post 3.3.7)

De to første årene utlendinger bor i Norge har de krav på et standardfradrag på 10 prosent av brutto lønn, maks 40.000 kroner. Fradraget kan kun velges i stedet for en del andre fradrag, for eksempel rentefradrag og pendlerfradrag, så hvis man skal ha standardfradraget må man rett og slett regne på hva som lønner seg.

Særfradrag for alder (post 3.5.1)

Fra og med fylte 70 år (67 år hvis du mottar pensjon) har du krav på særfradrag for alder med 1.614 kroner per måned. Ektefeller mottar til sammen ett særfradrag.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne (post 3.5.3)

Er ervervsevnen din varig nedsatt, men av lett karakter, har du krav på særfradrag med 9.180 kroner per år. Det må gjøres en vurdering av din ervervsevne og økonomi.

Særfradrag for store sykdomsutgifter (post 3.5.4)

Har du en varig sykdom (minst to år), og store sykdomsutgifter (minst 9.180 kroner) kan du kreve fradrag for sannsynliggjorte merutgifter som skyldes sykdommen. For noen år siden ble diabetikere likestilt med andre som krever fradrag for store sykdomsutgifter når det gjaldt sannsynliggjøring av utgifter. Det kan imidlertid legges til grunn et sjablongbeløp på 4.000 kroner som merutgifter til kost dersom ikke høyere utgifter kan sannsynliggjøres. Vær klar over at man som diabetiker likevel må kunne sannsynliggjøre utgifter totalt sett på minst 9.180 kroner for å få fradrag. For alle som krever fradraget anbefaler vi at det lages et vedlegg hvor utgiftene spesifiseres, og at legeattest legges ved. Se Skatt.no for utkast til vedlegg.

Særfradrag for uførhet (post 3.5.2)

Har du mottatt uførepensjon, eller foreløpig uførepensjon etter folketrygdloven fordi ervervsevnen er varig nedsatt med minst 2/3, har du krav på særfradrag med 1.614 kroner per måned. For lavere uføregrad enn 2/3 har du krav på 807 kroner per måned i fradrag. Tilsvarende gjelder hvis du har mottatt uførepensjon fra Statens pensjonskasse, yrkesskadetrygden eller privat pensjonsordning. Mottok du tidsbegrenset uførestønad for tidsrom før 1. mars 2010, har du også rett til særfradrag for disse månedene. Tidsbegrenset uførestønad er fra 1. mars 2010 erstattet av arbeidsavklaringspenger. Du har ikke rett til særfradrag for tidsrom hvor du har mottatt arbeidsavklaringspenger. Det samme gjelder for tidsrom hvor du før 1. mars 2010 mottok rehabiliterings- eller attføringspenger.

Tap på valuta (post 3.3.7)

Har du tapt på valutahandel eller valutalån er dette fradragsberettiget. Beløpet er ikke forhåndsutfylt, og du må selv lage et oppsett som viser utregningen av tapet i selvangivelsen og legge dette ved selvangivelsen.

Tap ved realisasjon av aksjer (post 3.3.8)

I denne posten fører du opp tap som fremkommer i «Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2010» - RF-1088.

Tap ved realisasjon av verdipapirfond (post 3.3.9)

Her fører du opp tap på verdipapirfond.

Tap ved realisasjon av aksjer mv som ikke er omfattet av 3.3.8/3.3.9 (post 3.3.10)

Alle andre tap på aksjer eller verdipapirer føres her. Dette gjelder for eksempel tap på utenlandske aksjer. Tapet må spesifiseres i skjema RF-1059.

Tap ved salg av bolig eller annen eiendom (post 3.3.6)

Har du solgt eiendom med tap kan tapet være fradragsberettiget. Merk at dersom du oppfyller vilkårene for skattefritt salg av bolig (eid i minst ett år og brukt som egen bolig i minst ett av de to siste årene i egen eiertid) eller fritidseiendom (eid i minst fem år og brukt som egen fritidseiendom minst fem av de siste åtte år) får du ikke fradrag for tapet. Fradragsberettiget tap bør dokumenteres i vedlegg. Se skatt.no for standardoppsett.

Underskudd fra tidligere år (post 3.3.11)

Denne posten er viktig å huske å fylle ut selv. Hvis du ikke fikk brukt opp fradragene dine i fjor på grunn av et underskudd i selvangivelsen, må du kreve dem i år. Hvis ikke risikerer du å miste retten til fradraget. Finn frem ligningspapirene fra i fjor.

Underskudd ved utleie av fast eiendom (post 3.3.12)

Har du underskudd ved utleie av fast eiendom skal beløpet føres til fradrag her. Regnskapet som viser hvordan du har kommet frem til underskuddet eiendom skal spesifiseres i skjema RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom 2010».

Utdanning (post 3.2.2)

Det gis ikke fradrag for utgifter til en grunnutdannelse, men dersom du selv har måttet dekke kurs eller annen utdanning for å holde ved like utdanningen for å kunne gjøre din jobb, så er det fradragsrett, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Det samme gjelder utgifter til tilleggsutdanning på grunn av nye kompetansekrav som er nødvendig for å beholde stillingen.

Vedlikehold (post 3.3.6/skjema RF-1189)

Vedlikeholdskostnader er fradragsberettigede dersom du har en regnskapslignet (utleie)eiendom. Vedlikeholdskostnadene skal føres til fradrag i utleieskjemaet RF-1189, hvor nettoresultatet blir enten negativt (overføres til post 3.3.12) eller positivt (overføres til post 2.8.2). Merk at det er kun fradragsrett for vedlikeholdskostnader og ikke påkostninger. Grensedragningen mellom vedlikehold og påkostninger er ikke alltid lett å trekke, men kort fortalt er en påkostning noe som setter eiendommen i en bedre stand enn det den noen gang har vært i, også i tidligere eiers eiertid. Eksempel på påkostning er flytting av vegger, påbygg, standardheving utover tilpasning til dagens standard. Eksempel på vedlikehold er maling, reparasjoner og nødvendige utskiftninger.

VPS-gebyr (post 3.3.7)

VPS-gebyr er fradragsberettiget.

Yrkesreiser (post 3.2.2)

Får du ikke kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil på yrkesreiser av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for 3,65 kroner per kilometer, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Se nærmere under «Faktiske kostnader».
» Upassende innhold?Georgi Simeonov, 01.04.2011 12:57
Formidabelt! Kan ikke tro på! Første gang finner jeg slik artikkel på nett. Jer er blitt svindlett for tusenvis av norske kroner gjennom skattutbetaling.Artikkelen er skrevet og organisrt proffesjonelt! Mange tusen hjertelige takk:)!

På forsiden nå:

Prislapp for ROT-fradraget: 8 mrd

ROT-fradraget kan bli for dyrt for regjeringen, viser beregninger.


Statsbudsjettet: Kutter kraftig i formuesskatten

Som ventet foreslår regjeringen å kutte formuesskatten. Det skjer ved å gjøre to grep samtidig.


Statsbudsjettet: Hever tollfri grense

Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner.Sveits signerer utvekslingsavtale

Men skatteparadiset kan selv bestemme hvilke land de mener er verdige å dele skatteinformasjon med. Les om svakhetene i den nye globale standarden.


Omvendt Robin Hood?

De rikeste fikk skattelette, var mantraet etter statsbudsjettet ble lagt frem. Da underslår man at de med høyest inntekter har fått skatteøkning på over 200.000 kroner på få år.


Ikke forutsigbart

Det må være lov å kreve at lovforslag og regelendringer er best mulig forberedt før de innføres.


Se hvem som tjener minst i ditt nabolag!

Nå kommer sladrelistene - unnskyld, skattelistene - igjen.


Dette får du som medlem i Skattebetalerforeningen

>> Medlemsbladet Skattebetaleren - spekket med gode råd og aktuelle saker - levert hjem til deg.

>> Full tilgang til Skatt.no. Det lukkede medlemsområdet inneholder arkiv av våre publikasjoner og besvarer en rekke spørsmål om avgifter og skatt.

>> Skattehåndboken - en av Norges beste publikasjoner om skatt og selvangivelse - i elektronisk format. Boken kan også fås tilsendt mot porto.

>> Skattefolder'n - en hendig, liten folder med oversikt over de viktigste skatte- og avgiftssatsene.

>> En halv time gratis medlemsbistand per år (verdi 675 kroner).

>> Fordelaktige priser på skriftlig bistand til utredning av skattespørsmål.

>> Rabatter på kurs som Skattebetalerforeningen holder.

>> Rabatter på bøker som Skattebetalerforeningen utgir.

>> Sparebanken1 Oslo Akershus gir deg gode betingelser innen bank og forsikring.

>> Gjennom Nordnet får du bedre betingelser når du handler aksjer, og du kan delta gratis på aksjekurs.

>> Spar penger hver gang du tanker opp bilen hos Esso. Medlemskap gir deg rabatt på 30 øre per liter.

>> 20 prosent rabatt på daTax-produkter og annen programvare om økonomi.

>> 15 prosent rabatt på grunnpakken i Gyldendal rettsdata skatterett det første året.

Bli medlem


- Pengene kommer fra fire selskaper
(30.08.2015 19:27)
De par siste årene skal fire selskaper i Dubai har i donert opptil 50 millioner kroner i året til organisasjonen GNRD i Stavanger. Det opplyser advokat Kjell M. Brygfjeld, hvitvaskingssiktede Loai Deebs (40) forsvarer.
[Stavanger Aftenblad]
Ifølge kjernejournalen har 33-åringen vært innlagt i avdeling for rus og psykiatri. Problemet er at hun aldri har vært der.
(30.08.2015 19:23)
2,4 millioner nordmenn har egen kjernejournal. Det er oppdaget ca.100 feil i opplysningene om hvor folk har vært innlagt Helsedirektoratet har nå stengt tilgangen til disse opplysningene mens analyse foregår.
[Aftenposten - Login]
Tre historier om eldre som betaler tusenvis av egen lomme for ekstra omsorg
(30.08.2015 19:23)
ØSTLANDET / STEINKJER (Aftenposten): Går vi mot økte forskjeller i eldreomsorgen? Ja, sier forskerne. Her er tre historier om eldre mennesker som betaler ekstra for mer omsorg.
[Aftenposten - Login]
Stengte dørene med kjempeunderskudd
(30.08.2015 10:33)
I september i fjor la luksusrestauranten Bagatelle ned driften etter flere år med svake resultater. Ferske regnskapstall viser at pengene fortsatte å renne ut av den mye omtalte restauranten på Oslo Vest.
[E24]
- Orker du virkelig dette igjen, Christian?
(30.08.2015 10:20)
Konen overhørte analysesjef Christian Hansen snakke med seg selv da han gjorde seg klar for den tøffeste børsuken på mange år. - Denne uken har verdens børser vekselvis gått til bunns og til værs. Hvordan vil du selv beskrive den?
[Bergens Tidende - Login]

Siste kommentarer
Statsbudsjettet: Innskjerping for utleieboliger
Jeg synes dette blir en mer rettferdig ordning som skjermer de som forsøker å overta og ivareta f.ek... (18.10.14 19:06)
Vurderer kildeskatten
I fem aar har minstepensjonistene bosatt i utlandet slaass mot den blodige uretten som ble paatvunge... (14.09.14 01:08)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:25)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:24)
Færre klager, kortere ventetid
Jeg synes Skattebetalerforeningen skulle føle seg for gode til å bringe summariske opplysninger fra ... (13.09.14 09:15)
Færre klager, kortere ventetid
Legg merke til at nedgangen har skjedd fra 2010 og tt.o.m. 2013. For folk som er rammet av detstatli... (13.09.14 09:05)
Nytt grunnbeløp
Her er det mange tall og prosenter som det er umulig å forstå uten å gå på kurs. Tenk på alle ansatt... (23.05.14 10:48)
Pensjon og samlivsbrudd
jeg syns att den ene i en silsmise ikke har noe retiheter og få noe nor den ene har jobba i 20 år da... (23.04.14 00:07)
Flere tusen kan få for høyt skattetrekk
Skattekort ?... (12.02.14 15:07)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Me veit alt for godt at likningsvesenet ikkje har oversikt over kva du eller eg har sylta vekk i uli... (27.01.14 14:13)