POPULÆR SPARING: Stadig flere sparer i BSU, viser tall fra SSB.
Foto: Bo Mathiesen

Gullfradrag for studenter

Mange studenter går glipp av store skattefradrag hvert eneste år. Men det er enkelt å få det "hemmelige" fradraget.

En rekke studenter går glipp av store skattefradrag årlig. Det tror Gry Nilsen, leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen.

Følg Skattebetaleren på Facebook

- Studenter som har jobb på studiestedet sitt kan få pendlerfradrag og kostfradrag. Det går mange glipp av, sier Nilsen.

Enkelt å bli pendler

Hvis du er student vil du fort få status som pendler ettersom du blir ansett som boende hos dine foreldre - selv om du studerer et annet sted. Det kan få store utslag på økonomien din - vel å merke hvis du er klar over reglene. Mange fra områdene rundt storbyene studerer for eksempel i de samme storbyene. Dette gjelder ikke minst Oslo.

- Mange studenter har jobb på studiestedet sitt, og kan derfor kreve fradrag for pendlerutgifter. Du får ikke fradrag for husleien, ettersom du ikke betaler noe hjemme, men du kan få kostfradrag, sier Nilsen.

For å anses som pendler må man bo så langt borte fra sitt faste hjem at man må ha pendlerbolig. Hvor grensen går er skjønnsmessig - det avhenger av både type jobb, hvor gode offentlig kommunikasjon og reiselengde, men man blir sjelden akseptert som pendler hvis man bor nærmere enn 10 mil fra pendlerboligen.

Les også: De 7 viktigste punktene å sjekke

Benytt det om sommeren

Kostfradraget er på 182 kroner døgnet for 2009, og du kan få fradraget den tiden jobben er hovedbeskjeftigelse, du kan altså ikke få fradraget hele året når du er student.

Men i løpet av sommeren får du benyttet det. Har du en sommerjobb i åtte uker, og reiser hjem hver helg, har du rett til over 7.000 kroner i kostfradrag.

Regnestykket blir slik: 5 arbeidsdager hver uke i 8 uker, til sammen 40 arbeidsdager. For hver av dagene kan du få kostfradrag på 182 kroner, noe som til sammen gir 7.280 kroner i fradrag på skatten.

I tillegg kommer altså mulige utgifter til pendling. Her er imidlertid bunnfradraget på 13.700 kroner, og dermed skal det mer til for at du får benyttet deg av det.

- Tilfellene med høyest reisefradrag finner vi sannsynligvis oftest for dem som jobber og studerer i Oslo, mens foreldrene bor et av i nabofylkene. Da er veien hjem kort, og med mange hjemreiser kan man fort komme over grensen, sier Nilsen.

Slik fører du det

Dersom du har krav på kostfradraget, kan du føre det inn i post 3.2.7 i selvangivelsen.

Reisekostnadene fører du i post 3.2.9. Her kan du, som nevnt, ta med kostnader til hjemreise mens du har jobben som hovedbeskjeftigelse, som regel i sommermånedene, men du kan også ta med kostnader mellom hybel/leilighet og arbeidssted i den samme perioden. Det kan være nok til at du kommer over grensen og får utnyttet pendlerfradraget.

Mulig skattefelle

Hun advarer imidlertid ungdom som bor i leiligheter som er eid av foreldrene - noe som ikke er helt uvanlig - mot en mulig skattefelle.

- Disse ungdommene bør skrive i selvangivelsen sin at de dekker utgiftene ved boligen selv, sier Nilsen.

- Alternativet er at skattemyndighetene går ut fra at det er foreldrene som dekker utgiftene, og da må ungdommene betale skatt av fordelen for fri bolig.
» Upassende innhold?Viggo Johannessen, 16.04.2010 00:27

Det er riktig at studenter i noen tilfeller kan ha krav på fradrag for "pendlerutgifter" og kostfradrag, men innholdet er dessverre så upresist/ufullstendig at en god del studenter risikerer å få forventinger til et fradrag som de ikke har krav på:

>Hvilke studenter kan få fradrag?

Som det ble påpekt i artikkelen, vil studenter som for eksempel i sommerferien tar heltidsarbeid på studiestedet og derfor bor utenfor sitt hjem på grunn av arbeidet, kunne ha krav på fradrag for merkostnader ved opphold utenfor hjemmet i denne perioden.

Videre kan også skattytere som har heltidsjobb og samtidig er deltidsstudent ha krav på slikt fradrag, selv om valg av arbeidssted er påvirket av studiene.

Derimot gis det ikke fradrag til skattytere som oppholder seg utenfor hjemmet helt eller hovedsakelig av andre grunner enn inntektsgivende arbeid eller virksomhet, selv om de tar arbeid på oppholdsstedet. Dette gjelder typisk for heltidsstudenter og vernepliktige militære som ikke mottar skattepliktig lønn for å gjennomføre studier eller militærtjeneste.

> Fradraget avhenger av skattemessig bosted

Fradragsretten er blant annet avhengig av hvor studenten har sitt skattemessige bosted. I Skattebetalerens artikkel ble det uttalt at "du [som student] blir ansett som boende hos dine foreldre - selv om du studerer et annet sted". Dette gjelder imidlertid bare for personer som ved utgangen av inntektsåret er 21 år eller yngre.

De studentene som ved utgangen av inntektsåret er 22 år eller eldre og bor i sitt foreldrehjem på hjemstedet, må kunne dokumentere at de på studiestedet disponerer en uselvstendig bolig. Som uselvstendig bolig regnes hus, leilighet eller hybel som oppfyller ett eller flere av vilkårene nedenfor:

• boenheten har mindre enn 30 kvm. primærrom. Bor det flere personer i boenheten, kan primærrom økes med maks 20 kvm. for hver ytterligere beboer i boenheten som er fylt 15 år.
• boenheten har ikke innlagt vann og avløp.
• pendleren eier eller disponerer boenheten for mindre enn ett år.
• pendleren har ikke tilgang til boenheten alle ukens dager, dvs. også i helgene og i perioder hvor vedkommende ikke arbeider.

>Krav om besøkshyppighet

Fradraget er videre avhengig av at studentene oppfyller de krav som stilles til pendling, i dette tilfellet besøksreiser til foreldrehjemmet.

For personer som ved utgangen av inntektsåret er 22 år eller eldre, kreves det vanligvis regelmessige hjembesøk minst hver tredje uke. Med kort reiseavstand til foreldrehjemmet, kreves det hyppigere besøk.

Dersom det foreligger helt spesielle forhold i form av for eksempel spesielle arbeidsforhold, svak økonomi eller sykdom, kan studentene bli ansett som pendlere også ved sjeldnere hjembesøk enn hver tredje uke. Lang reiseavstand kan i seg selv ikke begrunne noe unntak fra tre-ukers-kravet.

Derimot gjelder ikke kravet om hjemreise hver tredje uke for personer som ved utgangen av inntektsåret er 21 år eller yngre. Som utgangspunkt anses det her tilstrekkelig med hjemreise ca. hver sjette uke.

>>>> Oppfordrer virkelig Skattebetaleren til skatteunndragelse?<<<<
Til slutt vil jeg uttrykke min overraskelse at et Skattebetaleren som jeg så langt har oppfattet som en seriøs aktør, ser ut til å oppfordrer til skatteunndragelse.

Skattebetaleren må gjerne være uenige i at barn som bor vederlagsfritt i foreldrenes bolig på studiestedet skal beskattes for denne fordelen.

Oppfordring om å unnlate å opplyse om det til skattemyndighetene, slik at:
1. fordelen ikke blir beskattet, eller/og
2. vedkommende får et uberettiget fradrag for losji...

...er likevel for drøyt.


» Upassende innhold?Stig Flesland, 18.04.2010 22:41

Viggo Johannessen;

Hoveddelen av artikkelen omfatter kostfradraget, som mange studenter sannsynligvis går glipp av. Det baserer jeg ikke minst på innspillene som har kommet etter denne artikkelen.

Når det gjelder din kommentar om at Skattebetaleren oppfordrer til skatteunndragelse må dette bero på en misforståelse, eller at du ikke har lest hva jeg skriver. Jeg skriver IKKE at de bor i leiligheten vederlagsfritt. Jeg skriver at leiligheten kan være eid av foreldrene. Jeg har ingen formening om hvilke leieforhold disse ungdommene har, og det formoder jeg at du heller ikke har. Hvis det motsatte skulle være tilfelle hører jeg gjerne fra deg, for det kan være en interessant artikkel å skrive.

Med hilsen,
Stig Flesland, redaktør.


» Upassende innhold?OAW, 19.04.2010 13:19

Jeg har et spørsmål vedr. post 3.2.7.

Er det ikke slik at hvis man benytter seg av fradrag for kost på 182kr dagen så har man ikke krav på minstefradraget. I rettledningen står det nemlig at fradraget inngår i minstefradraget eller post. 3.2.2 hvis minstefradraget ikke brukes. For meg vil fradraget for kost være ca 5000kr, men det er jo vesentlig mindre enn minstefradraget på ca. 39 000kr.

Hilsen

OAW


» Upassende innhold?Stig Flesland, 20.04.2010 09:43

Hei,

Selv om du krever minstefradrag, kan du i tillegg kreve fradrag for merkostnader til kost og losji når du oppholder deg borte fra hjemstedet ditt.

Med hilsen,
Stig Flesland, redaktør.


» Upassende innhold?SHV, 21.04.2010 17:39
Hvis jeg har folkeregistrert adresse ved studiestedet og har bodd hjemme hos foreldrene mine og hatt sommerjobb der. Kan jeg da få kostfradrag? Var 21 år ved utgangen av inntektsåret

» Upassende innhold?Stig Flesland, 21.04.2010 17:48

Hei,

Du legger dessverre med litt for lite informasjon. Send e-post med litt mer info til meg.

Med hilsen,
Stig Flesland, redaktør.


» Upassende innhold?BA, 21.04.2010 22:00
Jeg har folkeregisteret adresse på studiestedet, Oslo. I fjor sommer jobbet jeg i Lillesand i ni uker, i tillegg til noen dager i påska og julen. I Lillesand veksler jeg mellom å bo hos min mor og svigerforeldre. Jeg er født i 86. Kan jeg få pendlerfradrag eller kostfradrag?

På forsiden nå:

Prislapp for ROT-fradraget: 8 mrd

ROT-fradraget kan bli for dyrt for regjeringen, viser beregninger.


Statsbudsjettet: Kutter kraftig i formuesskatten

Som ventet foreslår regjeringen å kutte formuesskatten. Det skjer ved å gjøre to grep samtidig.


Statsbudsjettet: Hever tollfri grense

Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner.Sveits signerer utvekslingsavtale

Men skatteparadiset kan selv bestemme hvilke land de mener er verdige å dele skatteinformasjon med. Les om svakhetene i den nye globale standarden.


Omvendt Robin Hood?

De rikeste fikk skattelette, var mantraet etter statsbudsjettet ble lagt frem. Da underslår man at de med høyest inntekter har fått skatteøkning på over 200.000 kroner på få år.


Ikke forutsigbart

Det må være lov å kreve at lovforslag og regelendringer er best mulig forberedt før de innføres.


Se hvem som tjener minst i ditt nabolag!

Nå kommer sladrelistene - unnskyld, skattelistene - igjen.


Dette får du som medlem i Skattebetalerforeningen

>> Medlemsbladet Skattebetaleren - spekket med gode råd og aktuelle saker - levert hjem til deg.

>> Full tilgang til Skatt.no. Det lukkede medlemsområdet inneholder arkiv av våre publikasjoner og besvarer en rekke spørsmål om avgifter og skatt.

>> Skattehåndboken - en av Norges beste publikasjoner om skatt og selvangivelse - i elektronisk format. Boken kan også fås tilsendt mot porto.

>> Skattefolder'n - en hendig, liten folder med oversikt over de viktigste skatte- og avgiftssatsene.

>> En halv time gratis medlemsbistand per år (verdi 675 kroner).

>> Fordelaktige priser på skriftlig bistand til utredning av skattespørsmål.

>> Rabatter på kurs som Skattebetalerforeningen holder.

>> Rabatter på bøker som Skattebetalerforeningen utgir.

>> Sparebanken1 Oslo Akershus gir deg gode betingelser innen bank og forsikring.

>> Gjennom Nordnet får du bedre betingelser når du handler aksjer, og du kan delta gratis på aksjekurs.

>> Spar penger hver gang du tanker opp bilen hos Esso. Medlemskap gir deg rabatt på 30 øre per liter.

>> 20 prosent rabatt på daTax-produkter og annen programvare om økonomi.

>> 15 prosent rabatt på grunnpakken i Gyldendal rettsdata skatterett det første året.

Bli medlem


Dugnad for fellesskapet
(29.08.2015 11:03)
Leder Med lov skal landet bygges, het det i Frostatingsloven, men det spørs om det ikke trengs andre byggesteiner, enn si innsatsfaktorer også.
[Helgelendingen]
Veghøvel til Bydrift Tromsø kommune
(29.08.2015 10:18)
Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Tromsø Kommune Rådhusgata 2 9008 TROMSØ NO Kontaktperson: Stig Arve Nordby
[Doffin]
Rekordraske landsmøteforhandlinger
(29.08.2015 08:23)
Det tok kun 58 minutter å få klubbet gjennom de største endringene i BKLF på en mannsalder. lørdag 29. august 2015 Det var et spent styre som satt på podiet før landsmøteforhandlingene i Stavanger lørdag.
[Bakeri]
Eiendomsskatt i Oslo: Krangler så busta fyker
(28.08.2015 23:04)
Over halvparten av landets kommuner innført eiendomsskatt på boliger. Karlsøy, Rakkestad og Hamar har de høyeste avgiftene. I Oslo krangles det så busta fyker.
[VG Pluss]
Når det stormer som verst
(28.08.2015 17:03)
Korrupsjon og kameraderi, eller konspirasjonsteorier? Spekulasjonene rundt makt-eliten i Bodøs nye kulturhus er mange og debatten fargerik. Stormen har delt byen i to, men hva var det egentlig som skjedde?
[Avisa Nordland Pluss]

Siste kommentarer
Statsbudsjettet: Innskjerping for utleieboliger
Jeg synes dette blir en mer rettferdig ordning som skjermer de som forsøker å overta og ivareta f.ek... (18.10.14 19:06)
Vurderer kildeskatten
I fem aar har minstepensjonistene bosatt i utlandet slaass mot den blodige uretten som ble paatvunge... (14.09.14 01:08)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:25)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:24)
Færre klager, kortere ventetid
Jeg synes Skattebetalerforeningen skulle føle seg for gode til å bringe summariske opplysninger fra ... (13.09.14 09:15)
Færre klager, kortere ventetid
Legg merke til at nedgangen har skjedd fra 2010 og tt.o.m. 2013. For folk som er rammet av detstatli... (13.09.14 09:05)
Nytt grunnbeløp
Her er det mange tall og prosenter som det er umulig å forstå uten å gå på kurs. Tenk på alle ansatt... (23.05.14 10:48)
Pensjon og samlivsbrudd
jeg syns att den ene i en silsmise ikke har noe retiheter og få noe nor den ene har jobba i 20 år da... (23.04.14 00:07)
Flere tusen kan få for høyt skattetrekk
Skattekort ?... (12.02.14 15:07)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Me veit alt for godt at likningsvesenet ikkje har oversikt over kva du eller eg har sylta vekk i uli... (27.01.14 14:13)